0 Kč
  • czboty.cz jarní boty
Zpět

Vánoční fotosoutěž

Vánoce se blíží a proto jsme se rozhodli nadělit dárky také desteti z Vás, a to v ceně celkem 5500,- Kč

Vánoční fotosoutěž

A aby jste měli všichni stejné šance, rozhodli jsme se tyto dárky nadělit formou fotosoutěže na našem Facebooku. Ode dneška až do 15.12.2016 můžete do aplikace na našem profilu nahrávat fotografie Vašich oblíbených bot a získávat pro ně hlasy. Ceny budou rozděleny podle počtu získaných hlasů. 

1. Místo sleva na nákup v hodnotě 1000,- Kč

2. Místo sleva na nákup v hodnotě 900,- Kč

3. Místo sleva na nákup v hodnotě 800,- Kč

4. Místo sleva na nákup v hodnotě 700,- Kč

5. Místo sleva na nákup v hodnotě 600,- Kč

6. Místo sleva na nákup v hodnotě 500,- Kč

7. Místo sleva na nákup v hodnotě 400,- Kč

8. Místo sleva na nákup v hodnotě 300,- Kč

9. Místo sleva na nákup v hodnotě 200,- Kč

10. Místo sleva na nákup v hodnotě 100,- Kč

Soutěž boty vánoce

Pokud rádi čtete, tak zde jsou podrobná pravidla soutěže: 


PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ APLIKACE (dále jen "Pravidla Aplikace")

Základní pojmy


Pořadatel: Pořadatelem reklamní Aplikace je společnost Flexiko CZ s.r.o.. se sídlem Lhota 279, 763 02 Zlín
identifikační číslo: 25565486zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 33909 (dále jen "Pořadatel").


Koordinátor je společnost WIFCOM a.s. se sídlem Miličín 299, 257 86 Miličín, IČO: 241 92 830, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17735.


Aplikace je hra o slevy na nákup v celkové ceně 5500,- Kč


Doba platnosti: Aplikace probíhá v době od - do 15.12. včetně na Facebookových stránkách Pořadatele.


Facebookové stránky je stránka odkaz: www.facebook.com/flexiko.cz


Účastník je každá fyzická osoba, která má profil na sociální síti Facebook a splní podmínky účasti v Aplikaci tím, že se v době platnosti Aplikace zaregistruje na Facebookových stránkách Aplikace.

Registrace znamená okamžik, kdy se Účastník registruje do Aplikace, a to tak, že schválí přístup aplikace k základním údajům osobního profilu a zároveň udělí Pořadateli souhlas s marketingovým využitím osobních údajů ve smyslu ustanovení článku 7 těchto pravidel (dále jen "Registrační údaje").

Výherce: Účastník, který v Aplikaci získá 1.-10. nejvyšší počet hlasů

Výhra: Sleva na nákup v hodnotě : 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100 Kč.

Oznámení o výhře je informace zaslaná na emailovou adresu Účastníka do 14. dne od skončení soutěže v Aplikaci.

Emailová adresa Účastníka je primární uvedená adrese na facebookovém profilu Účastníka.

Všeobecná ustanovení


Každý Účastník se může zaregistrovat jenom jedenkrát v průběhu doby platnosti Aplikace. Princip Aplikace spočívá v tom, že se Účastník zaregistruje do Aplikace a zašle fotografii svých oblíbených bot.  Výhry se udělují 8.12. 2016 ve 12. hodin
Účastník nemůže vyhrát opakovaně.
Účastník bude o případném získání Výhry informován elektronickou emailovou zprávou na e-mailovou adresu, kterou má uvedenou ve svém osobním facebook profilu jako primární. Informován elektronickou emailovou zprávou bude do 14. dne od skončení soutěže v Aplikaci.
Z Aplikace jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli či ke společnostem podílejícím se na zajištění této Aplikace včetně všech společností, jež jsou členem stejného koncernu jako Pořadatel (včetně ovládající osoby, přímo nebo nepřímo ovládaných osob a osob přímo nebo nepřímo ovládaných stejnou ovládající osobou).
Z Aplikace jsou vyloučeni všichni Účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto Pravidlům nebo je poruší. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech Účastníků, u nichž je dáno důvodné podezření, že v Aplikaci uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením z Aplikace ztrácí Účastník nárok na předání Výhry, a to bez náhrady.
Vyloučen z Aplikace je také každý Účastník, u něhož je dáno důvodné podezření, že při Registraci do Aplikace uvedl nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo který se do Aplikace přihlásí více než jedenkrát pod pozměněnou identitou.
Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání Výher v případě, že Výhry nebude mít v příslušnou dobu k dispozici tak, aby mohly být Výhercům předány náhradním způsobem; dále si Pořadatel vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním Aplikace, a to včetně práva v odůvodněných případech změnit pravidla této Aplikace včetně doby její platnosti či Aplikaci ukončit.
Výhry v této Aplikaci nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné Výhry, než která je Pořadatelem stanovena.
Účast v Aplikaci ani Výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
Pořadatel neodpovídá za nedoručení Oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy Výherce, nedoručení Oznámení o výhře z důvodu přeplnění nebo zrušení e-mailové schránky Výherce, z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně. Pořadatel je povinen každého Výherce o jeho výhře informovat jen jedenkrát, a to písemně formou zaslání elektronické emailové zprávy Výherci na e-mailovou adresu Výherce, kterou uvedl při vyplňování Registračního formuláře v rámci Registrace do Aplikace.
Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy Výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.
Hodnota hlavní výhry nepřevyšuje 10.000,- Kč. V případě, že by celkový úhrn cen jednotlivého výherce z obdobných soutěží převyšoval 10.000,- Kč v kalendářním roce, upozorňujeme na daňovou povinnost výherce vyplývající ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
Správu Registračních údajů zajišťuje pro Pořadatele Koordinátor.

Reklamace v rámci Aplikace
Reklamace mohou být podány prostřednictvím internetu na adrese info@czboty.cznebo podány poštou na adresu sídla Pořadatele s nápisem na obálce "fotosoutěž– stížnost".
Všechny reklamace týkající se Aplikace budou řešeny Pořadatelem ve lhůtě třiceti dnů po obdržení písemné stížnosti.

Ochrana osobních údajů
Účastí v Aplikaci každý Účastník:
a) dává Pořadateli a Koordinátorovi v souladu se zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své e-mailové adresy a telefonního čísla, za účelem navázání kontaktu s Účastníkem v průběhu Aplikace a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této Aplikace a informací o dalších marketingových akcích Pořadatele;
b) dává Pořadateli, jako správci a Koordinátorovi jako zpracovateli, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, které Pořadateli v souvislosti se svou účastí v Aplikaci nebo čerpáním Výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v Aplikaci, předání Výhry v Aplikaci a pro další obchodní a marketingové účely Pořadatele, a to na dobu 5 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele, pokud bude toto užití v souvislosti s touto Aplikací, zejména za účelem vyhlášení Výherců. Účastník zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím Koordinátora. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje Účastníka. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je doplnit, opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na vysvětlení, právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce nebo zpracovatele porušeno právo Účastníka na lidskou důstojnost, na ochranu osobní cti, dobré pověsti či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Aplikaci, včetně ztráty nároku na předání Výhry, bude-li doručeno před jejím předáním;
c) stane-li se Výhercem, dává Pořadateli, v souladu s ust. § 84 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených Pořadatelem v souvislosti s pořádáním Aplikace a předáváním Výhry (dále jen "snímek") pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje Pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.

Závěrečná ustanovení
Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti s Aplikaci. Tato Pravidla jsou v rámci Aplikace považována za jediná úplná a konečná.
Úplná Pravidla Aplikace jsou po celou dobu její platnosti k dispozici v Aplikaci. Účast v Aplikaci je dobrovolná a Účastník svou účastí v Aplikaci vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly.
Registrací do Aplikace Účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly, plně jim porozuměl a souhlasí s nimi.
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli doplnit či změnit tato Pravidla. Všechny změny Pravidel budou účinné jejich zveřejněním na www.czboty.cz neurčí-li Pořadatel jinak. Pokud Účastník či Výherce po zveřejnění změn v Pravidlech nezruší svou Registraci způsobem v těchto Pravidlech uvedeným, má se zato, že s novým zněním Pravidel souhlasí a je jimi vázán.
Tato Pravidla, Aplikace a právní vztahy mezi Pořadatelem a Účastníky se řídí právním řádem České republiky.
Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook.
Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.
Ve Zlíně 8.11.2016

 

Přihlášení
Přihlášení

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Přihlášení
Přihlášení

Přidáno
ZBOŽÍ BYLO PŘIDÁNO DO KOŠÍKU
Množství:
Pokračovat v nákupu Objednat